64M 64M
215200
236568
215200

Memory Usage:
256 kilobytes

Peak Usage:
256 kilobytes