64M 64M
215240
236608
215240

Memory Usage:
256 kilobytes

Peak Usage:
256 kilobytes